Na hodowlę jakich zwierząt musimy uzyskać pozwolenie?

Lista ras psów, których hodowla i posiadanie wymagają zezwolenia:

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie wszystkie zwierzęta możemy hodować bez jakiegokolwiek nadzoru. W przypadku określonych ras psów aby w ogóle legalnie stać się ich właścicielami musimy wcześniej uzyskać specjalne zezwolenie. W kontekście zaś ich posiadania musimy zadbać tak o bezpieczeństwo psa, jak i ludzi oraz innych zwierząt.

Przepisy dotyczące psów, których rasy zostały uznane za agresywne

W przypadku prowadzenia hodowli, a nawet samego posiadania psa, który należy do rasy uznanej w Polsce za agresywną, musimy uzyskać stosowne zezwolenie. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy o ochronie zwierząt, a konkretnie z jej artykułu 10. Tego typu zezwolenie jest wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zezwolenie lub od miejsca, w którym ma znajdować się hodowla. Należy też pamiętać, że wniosek w tej sprawie musimy złożyć tuż po wejściu w posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Odpowiednie formularze zawsze znajdziemy w urzędzie. Bywa też, że są one zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej danego urzędu gminy lub miasta. Obowiązkowo należy do niego dołączyć świadectwo szczepień oraz uiścić opłatę skarbową. Obecnie wynosi ona 82 złote, co wynika z przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni. Natomiast w przypadku niekorzystnej decyzji wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od niej. Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaś na podjęcie takiego działania wnioskodawca ma 14 dni od momentu doręczenia mu wydanej w jego sprawie decyzji. Natomiast zignorowanie obowiązku ustawowego i brak złożenia wniosku przy jednoczesnym posiadaniu psa lub prowadzeniu hodowli zagrożone jest karą aresztu lub grzywny. Wiąże się to również z ryzykiem orzeczenia przepadku samego psa.

W określonych sytuacjach zezwolenie może zostać cofnięte

Urzędnicy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek sprawdzić na miejscu warunki, w jakich pies będzie mieszkał. Jednocześnie zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli zostanie stwierdzone, że dany pies będzie przetrzymywany w niewłaściwych warunkach, w tym takich, które stwarzają zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. W takiej sytuacji ponownie wójt, burmistrz lub prezydent są tymi organami, które decydują o cofnięciu zezwolenia. Musimy także pamiętać, że w sytuacji, w której przeprowadzamy się lub zmieniamy miejsce prowadzenia hodowli konieczna staje się aktualizacja zezwolenia. Należy także nadmienić, że wszelkie tego typu rozstrzygnięcia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Lista ras psów, na posiadanie których musimy uzyskać zezwolenie

Ze wspomnianego artykułu 10, a konkretnie ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt wynika obowiązek wydania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej rozporządzenia, w którym wymienione zostały rasy psów uznane za agresywne. Przed opublikowaniem takiej listy minister ma obowiązek zasięgnięcia opinii Związku Kynologicznego w Polsce. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zwierające wykaz ras psów uznawanych za agresywne, zostało wydane 28 kwietnia 2003 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umieszczonych zostało w nim łącznie 11 ras.

Lista ras psów, których hodowla i posiadanie wymagają zezwolenia:

 • amerykański pit bull terrier;

 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 • buldog amerykański;

 • dog argentyński;

 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 • tosa inu;

 • rottweiler;

 • akbash dog;

 • anatolian karabash;

 • moskiewski stróżujący;

 • owczarek kaukaski.

Herbert Gnaś

Verified by MonsterInsights